מכון_התקנים_הישראלי
made in israel

תקנון

1. מבוא
1.1. אתר הנשואו טסלה ישראל (להלן: "האתר"), משמש כחנות מקוונת למכירת אביזרים למכוניות טסלה. האתר הינו בבעלות חברת מי סתיו יעוץ וניהול בע"מ אשר כתובתה ביהוד, רח' בר סימנטוב 89 (להלן: "החברה"). בתקנון זה הגולש / מבקש / רוכש יכונה "הלקוח".
1.2. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. שימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.
1.3. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
2. רכישת ומוצרים באמצעות האתר
2.1. המוצרים המיועדים למכירה באמצעות האתר ( להלן: ״המוצרים״ ) מפורסמים ברשימות המיועדות לכך באתר ומתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
2.2. החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים שאזלו מהמלאי. במידה שמוצר אזל, תישלח מהחברה הודעה ללקוח על כך שהמוצר אינו מצוי במלאי והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה. היה ומסיבה כלשהי יחויב הלקוח בגין ביצוע הזמנה שלא סופקה מסיבה התלויה בחברה יהיה הלקוח רשאי ליידע את החברה בדבר החיוב, וכנגד הצגת אסמכתה המעידה על ביצוע חיוב כאמור, תשיב החברה ללקוח את הסכום בו חויב.
2.3. בכדי לרכוש מוצרים באמצעות האתר, ימלא הלקוח את טופס ההזמנה המצוי באתר, על גביו יתבקש לציין, מה ברצונו לרכוש. אמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות, כדין, בישראל. כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק. אי הקפדה על מילוי טופס ההזמנה כנדרש ו / או מילוי הטופס בחסר ו / או אי קליטת ההזמנה כתוצאה משיבוש כלשהו, לרבות בשל בעיה בתיאור המוצר הנרכש בשל בעיה טכנית כלשהי, יביאו לכך שההזמנה לא תטופל על ידי החברה, מבלי שתעמוד ללקוח כל זכות לקבלת פיצוי מהחברה בשל כך.
2.4. אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה המתוארת בטופס ההזמנה (להלן: "מועד השלמת ההזמנה"), תיראה ההזמנה כהזמנה שהושלמה.
2.5. חיוב כרטיס האשראי יתבצע במועד המשלוח, האספקה ללקוח באיסוף עצמי, או התקנת המוצר ברכב הלקוח.
3. המחירים המפורסמים באתר
3.1. המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר החברה, הינו המחיר שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה.
3.2. המחירים המוצגים באתר, כוללים מע"מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת. במוצרים בהם לא נדרשת התקנה מקצועית, קיימת אפשרות למשלוח בדואר רשום עם מספר מעקב, בתוספת תשלום. במוצרים בהם נדרשת התקנה מקצועית, חלק מהמוצרים מפורסמים במחיר הכולל את עלות ההתקנה, וחלק מהמוצרים מפורסמים במחיר שאינו כולל את עלות ההתקנה. במוצרים אלה החברה מפנה את הלקוח למתקין והלקוח משלם למתקין את עלות ההתקנה בעצמו. .החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3.3. מובהר במוצרים שאינם מחייבים התקנה מקצועית, למחיר הנקוב באתר החברה יתווספו דמי טיפול ומשלוח על פי התעריפים הנקובים באתר החברה.
3.4. החברה עושה כל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים של החברה . יחד עם זאת , אין ביכולתה של החברה , להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר החברה ו/או בפרסומים שונים של החברה באמצעי הפרסום העומדים לרשותה. היה ובמועד השלמת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, תודיע החברה על כך ללקוח ותעדכן אותו במחיר הנכון. לאחר קבלת אישור הלקוח, בכתב, למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית, על פי המחיר הנכון. היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב למחיר הנכון, בתוך 3 ימי עסקים, תהא החברה רשאית שלא לספק את המוצר שהוזמן, במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה, בקשר לאי הספקת המוצר, כאמור.

4. מועדי ואופן האספקה
4.1. ההזמנה תסופק באמצעות דואר ישראל לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה, או איסוף עצמי או באמצעות מתקין מורשה של החברה (בישראל בלבד).
4.2. עלות משלוח המוצרים תהיה כמצוין בטופס ההזמנה.
4.3. ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים באתר. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים בישראל. זמן המשלוח או מועד האספקה וההתקנה הוא עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה באתר ובכפוף למלאי קיים.
4.4. במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא ימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החברה לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.

5. החלפות, החזרים וביטול הזמנות
5.1. הלקוח יהיה רשאי להחליף מוצר שנרכש על ידו באמצעות האתר במוצר אחר באתר , בסכום זהה למחיר המוצרים שהוחזרו , בתוך לא יאוחר מ – 14 ימים , מיום מסירתם לידיו . מובהר , כי על הלקוח להחזיר על חשבונו , למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל , את המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו הם נמסרו לו על ידי החברה .אין אפשרות החזרה למוצרים שהותקנו ברכב הלקוח והם תקינים.
5.2. הלקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע באתר , בתוך לא יאוחר מ – 14 ימים , מיום מסירת המוצר לידיו . במקרה כזה יהיה עליו להחזיר על חשבונו , למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל , את המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו על ידי החברה ותנאים כדלקמן :
5.2.1. במקרה שהביטול נבע מפגם במוצר ו / או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו ללקוח ביחס למוצר באתר החברה לבין המוצר שסופקו לו , יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו , מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם .
5.2.2. במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
5.3. מובהר כי מוצר אשר יושחת ו / או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו ללקוח על ידי החברה ו / או יוחזרו לאחר חלוף 14 הימים מיום מסירתם לידי הלקוח , לא יתקבלו על ידי החברה , ולא יינתן זיכוי ו / או החזר כספי כלשהו בגינם .
5.4 מובהר כי מוצר אשר הודפס ו / או נחרט עליו לוגו מסוים לא יוחזר אלא רק במידה ונמצא פגום .

6. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות
6.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה (לפני או לאחר מועד השלמתה).
6.2. בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.
6.3. היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
7.1. מסירתם לחברה של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם מהווה תנאי הכרחי לטיפול בהזמנת לקוח אך לא חלה חובה למסור לחברה פרטים אלו.
7.2. כל מידע שימסור הלקוח לחברה במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי החברה בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב-1982.

8. הגבלת אחריות
8.1. האתר מוצע ומוצג בתום לב , כפי שהוא "AS IS" בלא כל התחייבות ו / או מצג , מפורש או משתמע , מצידה של החברה . הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר , ו / או בגין קלקולים ו / או תקלות או כשלים בחומרה , בתוכנה , בקווים , בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר . החברה תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפי הלקוח עם ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה , והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור .
8.2. החברה עושה מאמצים לספק את המוצרים המצוינים בטופס ההזמנה כשהם במצב טוב ושמיש.
8.3. החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה, בשל איחורים בהספקת המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר, לאחר צאתו מידי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק למוצר נגרם בשל רשלנות חמורה מצד החברה. מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של החברה, לסכום השווה למחיר שנקבע בטופס ההזמנה ביחס למוצר הפגום.
8.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נשמרים במחשבי החברה באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
8.5. החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

9. זכויות קניין רוחני
9.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש, אלא באישור החברה בלבד.

9.2. 9.2. המוצרים לרכישה באתר, מיובאים ישירות מהיצרן בחו"ל, ונהנים מאחריות לשנה, לא כולל שבר.

10. הודעות
10.1. אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות הודעה טלפונית, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי הלקוח. ההודעה תישלח בתוך שני ימי עסקים ממועד קריאת האירוע בגינו מחויבת החברה לפי תקנון זה לשלוח הודעת תגובה ללקוחות

מתכננים סטודיו למחול?

תאמו ייעוץ בתכנון הסטודיו לפני ההקמה!

תכנון נכון של הסטודיו מראש, מאפשר הקמת סטודיו שמותאם לצרכי המחול ומאפשר עמידות וקיימות של הסטודיו לאורך שנים

דילוג לתוכן